Ransomware ‘แฮค’ สาขา AXA ในเอเชีย รวมทั้งไทย

*****บริษัทประกันภัย AXA ในเอเชียได้แก่ ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย  ถูกโจมตีจาก Ransomware และขโมยข้อมูลในส่วนของรายงานทางการแพทย์ของลูกค้า  การเคลมประกันของลูกค้า  การชำระเงินของลูกค้า  เอกสารสแกนบัญชีธนาคารของลูกค้า  ข้อมูลเฉพาะของโรงพยาบาลและแพทย์  เอกสารประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง รวมประมาณ 3 TB

*****การโจมตีในครั้งนี้ กลุ่ม Avaddon ได้ออกมาประกาศความรับผิดชอบ ขณะที่สำนักงานใหญ่ของ AXA ในฝรั่งเศส ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำและข้อเรียกร้องของแฮคเกอร์กลุ่มนี้

ก่อนหน้านี้ Avaddon ข่มขู่ว่า จะเริ่มโจมตี DDoS ไปยังเว็บไซต์ของ AXA จนกว่าจะได้รับการติดต่อ และเริ่มเจรจาเพื่อจ่ายค่าไถ่ ซึ่ง Bleeping Computer รายงานว่า พบการโจมตี DDoS อย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์ของ AXA ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2564

*****ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตการโจมตีในครั้งนี้ว่า อาจมีความเชื่อมโยงกับ การโจมตี Asia Assistance ที่ตกเป็นเหยื่อในการโจมตีของ Ransomware ก่อนหน้านี้กับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้าน IT ในฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย จึงทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างโดย Inter Partners Assistance (IPA) ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเหตุการณ์ และแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *