นายกฯ ย้ำ แม้จะรวบกฎหมาย 31 ฉบับไว้ แต่ รมต.-ข้าราชการ ก็ยังต้องทำงาน

*****นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 ว่า ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) เพื่อโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติ : พ.ร.บ.) จำนวน 31 ฉบับ โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว นั้น

*****ล่าสุดได้มีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3)

*****โดยนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว ดำเนินการโดยการโอนอำนาจเฉพาะหน้าหน้าที่ต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นการโอนอำนาจหน้าที่ ในส่วนของคณะกรรมการตามกฎหมาย ไปเป็นของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด

*****ซึ่งหมายความว่า คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ทั้ง 31 ฉบับ ยังคงสามารถดำเนินการประชุม หรือทำงานต่อไปได้ตามปกติ โดยให้รัฐมนตรีที่รักษาการ พ.ร.บ. ตามที่ระบุไว้ เป็นผู้บังคับบัญชา หรือเป็นประธานคณะกรรมการตามกฎหมายในลักษณะเช่นเดิม และคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามปกติ เว้นแต่มีกรณีที่คณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่ง ที่นายกรัฐมนตรีอาจจะเข้าดำเนินการ หรือเข้าร่วมประชุม หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

*****นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายระบุไว้ ต้องรายงานปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไขปัญหาเสนอนายกรัฐมนตรี หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ทราบทุกครั้ง ที่มีกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือประชาชนควรต้องทราบ โดยเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ คือ

*****1. หน้ากากอนามัย
*****2. เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด-19
*****3. ยา เช่น ฟาวิพิราเวียร์
*****4. การยื่นเรื่องขออนุญาต การขอขึ้นทะเบียน การนำเข้า การจัดหา การประสานหรือติดต่อกับต่างประเทศ และการจัดสรรวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19
*****5. ออกซิเจนที่ใช้ทางการแพทย์
*****6. เตียงผู้ป่วยหนักในสถานพยาบาล การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
*****7. การรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับผู้ป่วย การอำนวยความสะดวกและการขนย้ายลำเลียงผู้ป่วย
*****8. การควบคุมเส้นทางคมนาคม ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *