กองทุนดิจิทัลฯ แจกทุน 3 พันล้านฯ ให้ผู้สนใจทั่วไป ภายใน 31 พ.ค.64

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นชอบให้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ภายใต้วงเงิน 3,000,000,000.00 บาท ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ โดยโครงการหรือกิจกรรม ต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุนทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

  1. Digital Manpower การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดช่วงอายุ

  1. Digital Health การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุข
  2. Digital Agriculture การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงรุก
  3. Digital Technology การส่งเสริมการนำอุปกรณ์และระบบดิจิทัล อาทิ IoT (Internet of Things)

มาใช้ในการบริหารจัดการภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

  1. Digital Government & Infrastructure การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการ

ภาครัฐ

  1. Digital Agenda มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุน และให้ทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการหรือกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

ผู้สนใจสามารถยื่นขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://defund.onde.go.th ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2142 7575

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *