รร.อำนวยศิลป์ธนบุรี ประกาศปิดกิจการพร้อมคืนเงินแรกเข้าให้ผู้ปกครองทุกคน

*****20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี  ได้ประกาศแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง การปิดสถานศึกษา/เลิกกิจการโรงเรียน ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (30 เมษายน 2565)  โดยระบุว่า โรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํานวยศิลป์ธนบุรี ได้พิจารณาและมีมติที่จะปิดสถานศึกษา ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (สิ้นเดือนเมษายน 2565)

*****เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งมาประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ซึ่งยาวนานกว่าที่คาดคิด โรงเรียนจึงยิ่งประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก มูลนิธิอํานวยศิลป์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม

*****ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนจึงได้พิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียน และเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอํานวยศิลป์ จิตร- เอิบ ทั้งสุบุตร ให้ ตามที่ได้จ่ายจริง

*****โดยจะไปคิดเป็นส่วนลดค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  ยกเว้นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ฝ่ายบัญชีจะทําหนังสือแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้ปกครองแต่ละท่าน เป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

*****นอกจากนี้ โรงเรียนได้ทําการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อพิจารณา (รับเด็กนักเรียนเข้าศึกษาต่อ) โรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้ปกครองสนใจ หรือหาข้อมูลของโรงเรียนอื่นเพิ่มเติม

*****ทั้งนี้โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ 82/2482 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2482 เป็นเครือข่ายเดียวกับโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร (อ.น.ศ.) ภายใต้มูลนิธิเดียวกันคือ มูลนิธิอํานวยศิลป์ จิตร- เอิบ ทั้งสุบุตร โดยปัจจุบันโรงเรียนอำนายศิลป์พระนคร (อ.น.ศ.) ได้ปรับสถานะจากโรงเรียนชายล้วน มาเป็นสหศึกษา คือ มีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง และมีการเรียนการสอนในระบบ 2 ภาษา และเป็นโรงเรียนส่งเสริมความคิด แห่งแรกในเอเชีย ซึ่งได้รับการตอบรับจากบรรดาศิษย์เก่า และพ่อ-แม่ผู้ปกครองที่เป็นคนรุ่นใหม่ นำลูกหลานเข้าสมัครเรียนอย่างคับคั่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *