ธปท.สั่งแบงก์เฉพาะกิจ ส่งข้อมูล FCD

*****ธปท. ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่งรายงานดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียม-การรักษาบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ หรือ FCD เพื่อหนุนเกณฑ์การผ่อนคลายให้บุคคลและนิติบุคคลไทย โอน-รับโอนระหว่างกันได้อย่างเสรี เริ่ม 24 ม.ค. ถึง 4 ก.พ. 2565

*****20 ต.ค. 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ส่งหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ที่ ฝกง.(21) ว.53/2563  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมเงินตราต่างประเทศ และข้อมูลเงื่อนไขการรักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD : Foreign Currency Deposit)

 *****โดยระบุว่า ตามที่ ธปท.ได้มีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ FCD ให้บุคคลสัญญาชาติไทย หรือนิติบุคคลไทย สามารถโอนหรือรับโอนเงินระหว่างกัน ผ่านบัญชีดังกล่าวได้อย่างเสรีนั้น เพื่อให้การรายงานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ธปท.จึงขอให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับลูกค้า จัดทำรายงานชุดข้อมูลดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมถึงข้อมูลเงื่อนไขการรักษาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจำนวน 4 ชุดข้อมูล ได้แก่

*****1. Interest Rate of Foreign Currency Deposit (DS _IRF) ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

*****2. Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS_FRF) ข้อมูลค่าธรรมเนียม Commission in lieu และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการฝากถอนประเภทต่าง ๆ

*****3. Fee Rate of SWIFT (DS_ FRW) ข้อมูลการกำหนดอัตราคำธรรมเนียม Commission in lieu, ค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการโอนเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทาง Swift Transfer หรือ Internal Banking Transfer รวมถึงการโอนผ่านช่องทางอื่น ๆ

*****4. Other Fee Rate of Foreign Currency Deposit (DS _OFF) ข้อมูลเงื่อนไขการรักษาและการมีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

*****ทั้งนี้ ธปท.ขอให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เริ่มนำส่งรายงานชุดข้อมูลที่มีผลบังคับใช้อยู่ ในวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้น และสามารถจัดส่งข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

*****ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ‘ที่ไม่ได้ให้บริการ’ บัญชีเงินฝากหรือการโอนเงินตราต่างประเทศ ไม่ต้องรายงานชุดข้อมูลที่ว่านี้ แต่ต้องแจ้งยืนยันการไม่มีบริการดังกล่าวไปยัง ธปท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *