คนไทยเที่ยวเมืองนอกได้แล้ว ถ้าฉีดวัคซีนฯ ครบ 2 เข็ม

*****13 มิ.ย.2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการขอรับ ‘วัคซีน พาสปอร์ต’ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ว่า ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม จะได้รับใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) ในรูปแบบ QR Code ที่สร้างขึ้นเฉพาะของแต่ละบุคคลจากโรงพยาบาลที่รับการฉีดได้ทันที เพื่อยืนยันรายละเอียด รวมถึงข้อมูลการได้รับวัคซีน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางระหว่างประเทศ

*****โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แนะนำขั้นผู้ที่ต้องการขอรับสมุดวัคซีนโควิด-19 นานาชาติ หรือ วัคซีนพาสปอร์ต เพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศว่า สามารถนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ QR Code ก่อนเข้ารับบริการ หรือระบบนัดหมายออนไลน์ได้

*****และเมื่อได้รับวันนัดหมายแล้ว สามารถเดินทางไปขอรับเอกสารได้ที่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. พร้อมแสดง  1. บัตรประชาชนตัวจริง   2. หนังสือเดินทางตัวจริง   3. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (จากการ scan QR code) และ  4. เอกสารแสดงการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน โดยมีค่าบริการวัคซีนพาสสปอร์ต เล่มละ 50 บาท

*****ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เคยให้สัมภาษณ์เมื่อครั้งประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ 8 มี.ค.2564 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่อง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว จะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากสถานพยาบาลที่ฉีด ไม่มีค่าใช้จ่าย

*****และหากประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ก็ให้นำใบรับรองการฉีดวัคซีนไปขอรับวัคซีนพาสปอร์ต หรือ “สมุดเล่มเหลือง”  หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมต่อเล่ม/ครั้ง ละ 50 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *