สั่งปิด 45 ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.33 ระหว่าง 12-27 มิ.ย.64

*****11 มิ.ย.2564 ‘Facebook สำนักงานประกันสังคม’ กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ขออภัย มีเหตุจำเป็นต้องปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นการชั่วคราว เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง สถานที่ การให้บริการ

*****สำนักงานประกันสังคมจึงขอปิดปรับปรุงระบบการให้การบริการศูนย์ฯ เป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้จะแจ้งให้สถานประกอบการ และผู้ประกันตน ทราบคิวนัดหมายใหม่อีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

*****นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า ประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องจริง โดยจุดฉีดวัคซีนของสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะหยุดปรับปรุงทั้งหมด 45 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 มิ.ย.2564 เพื่อเคลียร์ยอดพนักงานหรือแรงงานของบริษัทต่าง ๆ ที่จะรับการฉีดวัคซีนกับสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากพบปัญหาว่า บางบริษัทส่งยอดพนักงานเข้ามาจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายจริง กลับมีจำนวนไม่ตรงกับยอดที่แจ้งไว้

*****จึงขอให้ให้ฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัทที่เคยส่งยอดพนักงานเข้ามา นำกลับไปปรับปรุงให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงจำนวนพนักงาน ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้การฉีดวัคซีนหลังจากที่กลับมาเปิดบริการแล้ว เป็นไปด้วยความราบรื่น

*****อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า การหยุดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวนี้ ไม่ใช่เพราะปัญหาได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้รับการจัดสรรวัคซีน 1 ล้านโดส และได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนในระบบไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิ.ย.2564 สามารถฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนไปแล้วประมาณ 2 แสนราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *