ครม.อนุมัติจ้างบัณฑิต ป.ตรี 1 หมื่นคน ภายใน ส.ค.2564 เงินเดือน 1.8 หมื่นบาท

*****8 มิ.ย.2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2564 เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา พร้อมอนุมัติ วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท

*****เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ด้วยระบบพนักงานราชการ โดยรายละเอียดดังนี้กรอบอัตรากำลัง 10,000 อัตรา เฉพาะในกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำหรับ 28 ส่วนราชการ ได้แก่

*****หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ โดยเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน ระยะเวลาการจ้างงาน ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกิน 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญา อัตราค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์ 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน

*****โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ ยกเว้นเฉพาะในส่วนของสิทธิการลงเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน

*****ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังย้ำให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีดำเนินการจ้างพนักงานราชการ และแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง เร่งดำเนินการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *