หมอพร้อม ‘หยุดรับจองวัคซีน’ ตั้งแต่ 31 พ.ค.64 แต่ยังใช้ทำนัดฉีดเข็ม 2 และออกใบรับรอง

*****29 พ.ค.2564  ‘Facebook หมอพร้อม’ ประกาศ ‘หยุดให้บริการ’ จองคิวฉีดวัคซีนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด

*****ทั้งนี้ ประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ยังคงสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

*****1. พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ใช้ระบบของกรุงเทพฯ หรือระบบที่เปิดบริการ

*****2. ต่างจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ให้ดำเนินการผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

*********– อสม. / รพ.สต./ โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประวัติ)

*********– ระบบออนไลน์ Application เว็บไซต์หรือ platform อื่นๆของจังหวัด

*********– หมอพร้อม Line OA / Application หมอพร้อมเมื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง

*****ส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคที่ทำการนัดหมายไว้แล้วสามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม

*****อย่างไรก็ตาม ระบบหมอพร้อม ‘ยังคงใช้งานได้ตามปกติ’ สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในการแสดงข้อมูลหลังการฉีดวัคซีน กับแจ้งนัดหมายในการฉีดเข็ม 2 และการเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองการฉีดวัคซีน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *