ย้ำอีกครั้ง นอนรักษาโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ‘ไม่ต้องจ่ายเงิน’

*****18 พ.ค.2564 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวย้ำเตือนไปยังโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข) จึงขอให้ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาล และผู้ดำเนินการสถานพยาบาลทุกแห่ง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่า โรงพยาบาลเอกชน ปฏิเสธการรักษา หรือเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วย ก็จะดำเนินการเอาผิดตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนดไว้  คือ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรั

*****ดังนั้น หากผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย ถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน หรือขอให้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีรักษาโรคโควิด-19 ก็ขอให้แจ้งไปที่สายด่วน กรม สบส. หมายเลข 1426 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันที

     

*****ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 2564 มีโรงพยาบาลที่ถูกร้องเรียนกรณีเรียกเก็บค่ารักษาโรคโควิด-19 จำนวน 65 แห่ง  คืนเงินให้ครบแล้ว จำนวน 44 แห่ง  ที่เหลืออีก 21 แห่ง อยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวน โดย กรม สบส.

*****สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 นั้น โรงพยาบาลเอกชนจะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานสรุปค่าใช้จ่ายส่งให้กับ สปสช.เอง มิใช่ให้ผู้ป่วยหรือญาติเป็นผู้รวบรวมเอกสารส่งเบิกฯ โดยเมื่อ สปสช.ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนครบถ้วนแล้ว ก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อแจ้งให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายซึ่งประกอบด้วย 3 กองทุน ได้แก่

*****1.กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

*****2.กองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคม

*****3.กองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการทราบ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฯ ให้กับโรงพยาบาลเอกชนโดยที่ผู้ป่วยหรือญาติ ไม่ต้องสำรองจ่ายแต่อย่างใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *